Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego FIDES

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

SKNPW Fides

Statut Fides

STATUT
Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego FIDES
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego FIDES, zwane dalej SKNPW, jest organizacją studencką działającą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2
1. Nadzór nad działalnością SKNPW sprawuje opiekun naukowy będący pracownikiem Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Dopuszcza się możliwość powołania pomocniczego opiekuna naukowego.

§ 3
Siedzibą koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 4
Koło naukowe może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.

§ 5
SKNPW posiada logo.


II. CELE I ZADANIA

§ 6
Celami SKNPW są:
1. propagowanie prawa wyznaniowego,
2. nawiązywanie współpracy z organami Władzy Uczelni, Wydziału Prawa i Administracji, Katedrą Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM, instytucjami świeckimi
i kościelnymi, a także z innymi organizacjami, zwłaszcza studenckimi,
3. rozwijanie życia naukowego pośród członków koła,
4. kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej członków koła.

§ 7
Do zadań SKNPW należy m.in.
1. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi wykładowcami prawa wyznaniowego,
2. organizowanie, współorganizowanie oraz udział w konferencjach, seminariach
i sympozjach naukowych,
3. organizowanie cyklicznych spotkań ze specjalistami z zakresu prawa wyznaniowego,
4. organizowanie konkursów popularyzujących wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego,
5. wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z pokrewnymi organizacjami,
6. podejmowanie innych inicjatyw związanych z działalnością koła.


III. CZŁONKOSTWO

§ 8
Członkiem SKNPW może być każdy student i uczestnik studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 9
1. Członkostwo w SKNPW następuje wskutek decyzji Zarządu, po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.
2. Warunkiem uzyskania członkostwa jest pozytywne przejście 2-miesięcznego okresu próbnego.
§ 10
Za zgodą opiekuna naukowego Zarząd może nadać honorowe członkostwo osobie zasłużonej dla działalności SKNPW.

§ 11
Członkowie SKNPW mają prawo:
1. uczestniczyć w zebraniach koła, posiadając czynne i bierne prawo wyborcze do władz SKNPW,
2. brać udział w działalności statutowej,
3. korzystać z praw wynikających ze Statutu,
4. zgłaszać wnioski i postulaty na zebrania SKNPW.

§ 12
Członkowie SKNPW mają obowiązek:
1. aktywnie uczestniczyć w działalności statutowej,
2. przestrzegać postanowień Statutu,
3. dbać o dobre imię koła naukowego,
4. troszczyć się o rzetelność realizacji zadań statutowych.

§ 13
Członkostwo w kole ustaje:
1. z chwilą złożenia Przewodniczącemu Zarządu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu
z SKNPW,
2. na mocy uchwały Zarządu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych zebraniach Koła naukowego; od takiej uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, zwoływanego przez Przewodniczącego Zarządu w ciągu 2-tygodni od otrzymania pisemnego wniosku osoby zainteresowanej,
3. wraz z utratą statusu studenta / doktoranta UWM.


IV. WŁADZE KOŁA

§ 14
Najwyższą Władzą SKNPW jest Walne Zebranie, zwoływane przez Przewodniczącego Zarządu nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym:
a) z inicjatywy 2 członków Zarządu,
b) na żądanie opiekuna naukowego,
c) na pisemny wniosek 1/3 członków koła.

§ 15
Walne Zebranie:
a) wybiera członków Zarządu,
b) określa kierunki działalności organizacji,
c) przyjmuje sprawozdanie ustępującego Zarządu.

§ 16
Zarząd SKNPW składa się z:
a) Przewodniczącego,
b) Wiceprzewodniczącego,
c) Sekretarza.
§ 17
Zarząd koła:
a) kieruje bieżącą działalnością koła, w tym przydziela zadania członkom koła,
b) przygotowuje zebrania koła,
c) gromadzi dokumentację koła,
d) reprezentuje organizację wobec Władz Uczelni, Wydziału Prawa i Administracji oraz innych instytucji i organizacji,
e) opracowuje plan pracy,
f) udziela wywiadów mediom,
g) składa roczne sprawozdania z działalności statutowej Pełnomocnikowi ds. Kół Naukowych.

§ 18
1. Mandat członka Zarządu wygasa w razie:
a) zrzeczenia się,
b) utraty statusu studenta/doktoranta,
c) upływu kadencji.

2. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a) w miejsce członków Zarządu, Zarząd powołuje osoby pełniące ich obowiązki do czasu Walnego Zebrania,
b) w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu, zwołuje się Walne Zebranie w ciągu 2 tygodni od chwili wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku obowiązki Przewodniczącego pełni tymczasowo Wiceprzewodniczący.

§ 19
Przewodniczący Zarządu:
a) kieruje pracą Zarządu,
b) zwołuje zebrania Zarządu co najmniej raz w miesiącu i przewodniczy im,
c) reprezentuje Zarząd koła wobec Władz Uczelni i Wydziału,
d) posiada głos decydujący w razie równoważenia się głosów na zebraniu Zarządu.

§ 20
1. Wiceprzewodniczący wspomaga Przewodniczącego Zarządu w realizacji zadań wymienionych w § 19, lit. a-c.
2. Przydział dodatkowych kompetencji następuje w drodze ustaleń wewnętrznych.

§ 21
Sekretarz Zarządu:
a) sporządza protokoły z Walnego Zebrania, które zwoływane są w czasie trwania jego kadencji oraz sporządzania sprawozdań z zebrań Zarządu,
b) prowadzi dokumentację działalności koła i jej archiwum,
c) podaje do wiadomości członków decyzje i uchwały Zarządu koła,
d) prowadzi i aktualizuję listę członków koła.

§ 22
1. Kadencja Zarządu trwa dwa lata od daty wyboru.
2. Wyboru Zarządu koła dokonuje się na Walnym Zebraniu zwoływanym przez ustępujący Zarząd.
3. Po raz pierwszy Zarząd powołuje Opiekun naukowy koła na okres jednego roku.


V. ZASADY l TRYB POWOŁYWANIA ORGANÓW SKNPW

§ 23
1. Stanowiska członków Zarządu obsadzane są w drodze wyborów.
2. Wybory na stanowiska, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się najpóźniej 30 dni przed datą upływu kadencji ustępującego Zarządu.

§ 24
1. Wybory są tajne.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie koła.
3. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowiska Wiceprzewodniczącego i Sekretarza przysługuje Przewodniczącemu-elektowi. Jeżeli propozycja Przewodniczącego-elekta nie uzyska poparcia minimum 50% członków obecnych na Walnym Zebraniu, prawo zgłaszania kandydatur ma każdy członek Walnego Zebrania.
4. Dla ważności wyborów wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej 1/2 członków koła.
5. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał 50%+1 ważnie oddanych głosów.W razie potrzeby przeprowadza się II turę głosowania, którą wygrywa osoba uzyskująca większą ilość głosów.

VI. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

§ 25
Koło działa w oparciu o środki przyznane przez instytucje, organizacje i inne podmioty wspierające studencki ruch naukowy.

§ 26
Zarząd koła jest upoważniony do ubiegania się o dotacje na działalność statutową od potencjalnych sponsorów.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27
1. Zmiany Statutu koła może dokonać Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
2. Uchwała o zmianie Statutu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
3. Statut niniejszy został uchwalony przez Tymczasowy Zarząd Koła w dniu 12.06.2014 r.
4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania koła we właściwym uczelnianym rejestrze organizacji studenckich.

Olsztyn, dnia 12.06.2014 r.